Top 10 SHIV MANTRAS :- MAHAMRITYUNJAY MANTRA, SHIVA LINGASHTAKAM, SHIVA TANDAVA STOTRAM, SRI RUDRAM.

Top 10 SHIV MANTRAS :- MAHAMRITYUNJAY MANTRA, SHIVA LINGASHTAKAM, SHIVA TANDAVA STOTRAM, SRI RUDRAM.


Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtti-Vardhanam UrvaarukamIva Bandhanaan Mrtyor-Mukssiiya Maamrtaat Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtti-Vardhanam UrvaarukamIva Bandhanaan Mrtyor-Mukssiiya Maamrtaat Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtti-Vardhanam UrvaarukamIva Bandhanaan Mrtyor-Mukssiiya Maamrtaat Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtti-Vardhanam UrvaarukamIva Bandhanaan Mrtyor-Mukssiiya Maamrtaat Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtti-Vardhanam UrvaarukamIva Bandhanaan Mrtyor-Mukssiiya Maamrtaat Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtti-Vardhanam UrvaarukamIva Bandhanaan Mrtyor-Mukssiiya Maamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan Mrtyor Mukshiya Mamrtaat Jatavigalajjala Pravahapavitasthale Galeavalambya Lambitam Bhujangatungamalikam Damad damad damaddama ninadavadamarvayam Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam Jatakata Hasambhrama Bhramanilimpanirjhari Vilolavichivalarai Virajamanamurdhani Dhagadhagadhagajjva Lalalata Pattapavake Kishora Chandrashekhare ratih Pratikshanam mama Dharadharendrana Ndinivilasabandhubandhura Sphuradigantasantati pramodamanamanase Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi Kvachidigambare manovinodametuvastuni Jatabhujan Gapingala Sphuratphanamaniprabha Kadambakunkuma Dravapralipta Digvadhumukhe Madandha Sindhu Rasphuratvagutariyamedure Mano vinodamadbhutam Bibhartu Bhutabhartari Sahasra Lochana Prabhritya Sheshalekhashekhara Prasuna Dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah Lalata Chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha Nipitapajnchasayakam Namannilimpanayakam Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam Maha kapali sampade shirojatalamastu nah Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama Navina megha mandali niruddhadurdharasphurat Kuhu nishithinitamah prabandhabaddhakandharah Nilimpanirjhari dharastanotu krutti sindhurah Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah Praphulla nila pankaja prapajnchakalimchatha Vdambi kanthakandali raruchi prabaddhakandharam Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari Rasapravaha madhuri vijrumbhana madhuvratam Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje Jayatvadabhravibhrama bhramad bhujangamasa furDhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat Dhimiddhimiddhimidhva mrudangatungamangala Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah Drushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajor Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh Sama pravartayanmanah kada sadashivam bhajabyahm Kada nilimpanirjhari nikujnjakotare vasanh Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham Imam hi nityameva muktamuttamottamam stavam Pathansmaran bruvannaro vishuddhimeti santatam Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam Puja vasanasamaye dashavaktragitam Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh Brahmamurari Surarchita Lingam,Nirmalabhasita Sobhita Lingam Janmaja Duhkha Vinasaka Lingam,Tat-Pranamami Sadashiv Lingam Devamuni Pravararcita Lingam,Kamadahana Karunakara Lingam Ravana Darpa Vinasana Lingam,Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Sarva Sugandha Sulepita Lingam,Buddhi Vivardhana Karana Lingam Siddha Surasura Vandita Lingam,Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Kanaka Mahamani Bhusita Lingam,Phanipati Vestita Sobhita Lingam Daksa Suyanna Ninasana Lingam,Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Kunkuma Chandana Lepita Lingam,Pankaja Hara Susobhita Lingam Sanchita Papa Vinasana Lingam,Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Devaganarcita Sevita Lingam,Bhavai-Rbhaktibhireva Cha Lingam Dinakara Koti Prabhakara Lingam,Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Astadaḷoparivestita Lingam,Sarvasamudbhava Karana Lingam Astadaridra Vinasana Lingam,Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Suraguru Suravara Pujita Lingam,Suravana Puspa Sadarcita Lingam Paratparam Paramatmaka Lingam,Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Lingastakamidam Punyam Yah Pathessiva Sannidhau, Shivalokamavapnoti Sivena Saha Modate Nagendraharay Trilochanay Bhasmang Ragay Maheshwaray Nityay Shuddhay Digambaray Tasmai Na Karay Namah Shivay Mandakini Salila Chandana Charchita
Nandisvara Pramathanatha Mahesvaraya Mandara Mukhya Bahupuspa Supujitaya
Tasmai “Ma” Karaya Namah Sivaya Sivaya GauriVadanabja Binda
Suryaya Daksadhvara Nasakaya Srinilakanthaya Vrsabhadhvajaya
Tasmai “Si” Karaya Namah Sivaya Vasistha Kumbhodbhava Gautamarya
Munindra Devarchita Sekharaya Chandrarka Vaisvanara Locanaya
Tasmai “Va” Karaya Namah Sivaya Yanna Svarupaya Jatadharaya
Pinaka Hastaya Sanatanaya Divyaya Devaya Digambaraya
Tasmai “Ya” Karaya Namah Sivaya Pan.caakssaram-Idam Punnyam Yah Patthe-Shiva-Samnidhau | Shivalokam-Aavaapnoti Shivena Saha Modate Dhyanam Vande Shambum umapathim sura gurum vande jagatkaranam Vande pannaga bhooshanam mrugadharam, vande pasoonaam pathim Vande surya sasanka vahni nayanam, vande mukunda priyam Vande bhaktha janasrayam cha varadam, Vande shivam sankaram Krupa Samuram Sumukham Trinetram Jathadhari Parvati Vambhagam Sadashivm Rudram Anant Rupam Shiv Chidambaresham Khadi Bhavayami Nama Sivabhyam, Nava Youvanabhyam,
Paraspara slishta Vapurtharabhyam Nagendra Kanya Vrusha Kethabhyam,
Namo Nama Sankara Parvatheebhyam Namah Shivay Sambhay, Sagnay Sasunave Sanandines Gangay, Sahurshaya Namo namah Mahadev Maheshanam Maheshwaram Umapatim Mahasen Gurun Vande Mahabhay Nivarnam Runroga di daridrya Papakshutak Mrutyuvaha Shambho Maha deva deva
Shiva Shambho Mahadev Deva Shiv Shambho,Shambho Mahadeva deva Phalavanamrath kireetam,
Phala nethrachisha, Dagdha pancheshu Keetam, Soolahathaaraathikootam, Shudhamradhendu choodam,Bhaje Margabandhum Shambho Maha deva deva
Shiva Shambho Mahadev Deva Shiv Shambho,Shambho Mahadeva deva Ange virjangu jangam,
Abhra Ganga tharangabhi Ramothamangam, Omkaravati kurangam, Sidha samsevathangrivyagram,Bhaje Margabandum Shambho Mahadeva
Shiva Shambho Mahadev Deva Shiv Shambho,Shambho Mahadeva deva Nithyam, Chidanada roopam,
Ninhutha sesha lokesa vairi prathapam, Kartheswaragendrachapam, krithivasam,Bhaje divya sanmarga bandhum Shambo mahadeva deva
Shiva Shambho Mahadev Deva Shiv Shambho,Shambho Mahadeva deva Kandarpa darpagna meesam,
Kala kantam Mahesam Maha vyoma kesam, Kundabhadandam Suresam, Koti surya prakasam,Bhajhe Marga bandhum Shambho mahadeva deva
Shiva Shambho Mahadev Deva Shiv Shambho,Shambho Mahadeva deva Mandara Bhutherydaram,
Mandaragendrasaaram, Mahagouryudooram, Sindhoora dhoora pracharam,Sindhoorajathi dheeram,Bhaje Margabandhum Shambho Mahadeva deva
Shiva Shambho Mahadev Deva Shiv Shambho,Shambho Mahadeva deva ppayyajjwendra Geetham ,
stotra rajam Patedhyasthu Bhakthya prayane Thasyartha sidhim Vidathe
marga madhye Abhayam chaashuthosho Mahesa Shambho Maha deva Shambho
Shiva Shambho Mahadev Deva Shiv Shambho,Shambho Mahadeva deva

100 thoughts on “Top 10 SHIV MANTRAS :- MAHAMRITYUNJAY MANTRA, SHIVA LINGASHTAKAM, SHIVA TANDAVA STOTRAM, SRI RUDRAM.

 1. Any personal appoitment can u give my daughter is ill by birth 6 yrs age…….done every thing….brain problem help me

 2. साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्॥

 3. Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivayaOm namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya Om namah shivaya

 4. जय शिवाराय जय शंभू राजे परवती पते हर हर महादेव

 5. किसका आवाज है ये बहुत सुमधुर है पिलिज नाम जान्ने के लिए चाहारहाथा मै।।।

 6. 🕉️ NamahA shiva yam 🌹 🥀 🙏 🕉️ namaha shiva yam 🌹 🥀 🙏 🕉️ namaha shiva yam 🌹 🥀 🙏 🍏🍊🍎🍒🍐🥀🌹🌼🌷🍒🌻🙏

 7. ૐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ

 8. """""नमः शिवाय दिगेम्वर ऊँ नमऔमकेरेश्वर ऊँ नील कन्ठाय ऊँ नमः रुद्राय ऊँनमः

  JUST CALL NOW : हर समस्या का सामाधान पंडित जी महाराज +91-9001585107 —-*-महावंशीकरण करवाना या तुडवाना

  , बिजनेस प्रॉब्लम, मनचाही सफलता, शराब का सेवन और नशे की लत छुटवाये,

  1=लव समस्या समाधान [[ LOVE PROBLEMS SOLUTION SPECIALIST ]]

  2=प्रेम विवाह समस्या समाधान {{ INTER CASTE LOVE MARRIAGE RELATED PROBLEMS }}

  3=तलाक समस्या समाधान [ DIVORCE RELATED PROBLEMS SOLUTION ]]

  4=पति पत्नी समस्या समाधान {{ HUSBAND WIFE RELATED PROBLEMS SOLUTION }} ऊँ नमः शिवाय दिगेम्वर ऊँ नमऔमकेरेश्वर ऊँ नील कन्ठाय ऊँ नमः रुद्राय ऊँनमः क्या आपके काम नहीं बनते या फिर बनते-बनते बिगड़ जाते है तो अब न हो परेशान अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का सामाधान मात्र ११ घंटो में """"""""

 9. ☎What's app No +91-9888834146 अपने मन चाहे प्यार को पाना 💑, काम कारोबार 🗿, सोतन से छुटकारा, पति – पत्नी में अनबन 🏡 📞 +91-9915455641**

 10. best astrologer sk swami ji one call solution +91-9888834146…101% guaranted

  love problem solution sk swami ji

  job problem solution

  inter cast love marriage problem solution

  lotter number specialist +91-9915455641 hasband-wife problem solution

  love back problem solution

 11. 🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉

 12. Om namah Shibaya🕉🕉🕉🕉🕉🕉
  Om nilakanthaya namah🕉🕉🕉🕉🕉
  Om namah Shibaya🕉🕉🕉🕉🕉🕉
  Om nilakanthaya namah 🕉🕉🕉🕉🕉
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 13. Har Har mahadev 🙏🙏🙏🙏🙏🌸🌸🌸🌸🌸🍎🍎🍎🍎🍎💐💐💐💐💐🌞🌞🌞🌞🌞🔔🔔🔔🔔🔔🔆🔆🔆🔆🔆😊🇮🇳❤

 14. Jay shree mahakal…om Namha shivaya..Har Har mahadav 🌼🍃🌼🍃🍃🌼🍃🌼🍃🍃🍃🍃🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 15. 🚩🚩🕉Namah Shibaya🌹🌹🙏🙏
  🚩🚩🕉Namah Shibaya🌹🌹🙏🙏
  🚩🚩🕉Namah Shibaya🌹🌹🙏🙏
  🚩🚩🕉Namah Shibaya🌹🌹🙏🙏
  🚩🚩🕉Namah Shibaya🌹🌹🙏🙏
  🚩🚩🕉Namah Shibaya🌹🌹🙏🙏
  🚩🚩🕉Namah Shibaya🌹🌹🙏🙏

 16. A humble request to ALL Astrologers please calculate the 24000 /25920 year Precisional equinoctial cycles of our Solar system at which point our Solar system is i, e, in the nakshatra (नछतृ )
  And Uranus, Neptune and Pluto's mantras. Moon is a Satellite and our Sun is a Star.
  In THE HOLY SCIENCE by Swami Sri Yukteswarji we are living in 319 years in ascending Dwapar Yuga.
  Amazing.
  RUDRA Mahakaal Ki Jai. SHIVOHUM SHIVOHAM.

 17. Om Namaha Shivaya – Great Collection – Guys its time for us to wake up and act as soldiers of our religion , as you all know the conversions are happening in a very rapid way in our country , so its high time for all of us to get united , become more stronger and raise voice towards conversion factories, this is Land of Lord Shiva Lord Rama Lord Krishna , this is our land -Hindustan – its our prime duty to save our religion , our traditions and culture and our Great Hindustan. Please educate your kids about the greatness of our religion, traditions and culture and teach them to practice it and carry it forward to the generations to come as our elders has done it for us. Jai Hind , Jai Bharath matha ki, vande matharam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *