BHAGAVAD-GITA – CHAPTER 01 – SANSKRIT BY ANURADHA PAUDWAL (AUDIO & SUBTITLES)

BHAGAVAD-GITA – CHAPTER 01 – SANSKRIT BY ANURADHA PAUDWAL (AUDIO & SUBTITLES)

dhritarashtra uvaca dharma-kshetre kuru-kshetre samaveta yuyutsavah mamakah pandavash caiva kim akurvata sanjaya sanjaya uvaca drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanas tada acaryam upasangamya raja vacanam abravit pashyaitam pandu-putranam acarya mahatim camum vyudham drupada-putrena tava shishyena dhimata atra shura maheshv-asa bhimarjuna-sama yudhi yuyudhano viratash ca drupadash ca maha-rathah dhrishtaketush cekitanah kashirajash ca viryavan purujit kuntibhojash ca shaibyash

The Queer Eye Guys Try Earthworm Jerky | Disgustingly Healthy | Men's Health

The Queer Eye Guys Try Earthworm Jerky | Disgustingly Healthy | Men's Health

– I'll eat the earth worm. – [Tan] Shut up. – [Antoni] You'll eatearth worm but you won't eat like, kale? – [Karamo] Listen. – That's insane, youwould not eat a vegetable. – I wouldn't, but I'lltry this earth worm. – [Antoni] Hey, we're thefab four out of five of Netflix's queer eye andwe're here