Prayer and Meditation

Prayer and Meditation

Prayer and meditation, Both are such practices, You will wonder as you progress, Should I pray more, or meditate more? Meditation, knowledge and devotion, All three are required. All three involve different methods, Because they arise from different centres. And though they differ in their approaches, Do not think that they are not contradictory. Devotion

BHAGAVAD-GITA – CHAPTER 01 – SANSKRIT BY ANURADHA PAUDWAL (AUDIO & SUBTITLES)

BHAGAVAD-GITA – CHAPTER 01 – SANSKRIT BY ANURADHA PAUDWAL (AUDIO & SUBTITLES)

dhritarashtra uvaca dharma-kshetre kuru-kshetre samaveta yuyutsavah mamakah pandavash caiva kim akurvata sanjaya sanjaya uvaca drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanas tada acaryam upasangamya raja vacanam abravit pashyaitam pandu-putranam acarya mahatim camum vyudham drupada-putrena tava shishyena dhimata atra shura maheshv-asa bhimarjuna-sama yudhi yuyudhano viratash ca drupadash ca maha-rathah dhrishtaketush cekitanah kashirajash ca viryavan purujit kuntibhojash ca shaibyash

Bhagavad Gita, Srimad Gita saar, Spiritual knowledge of gita saar, Gita

Bhagavad Gita, Srimad Gita saar, Spiritual knowledge of gita saar, Gita