श्री सूक्त ( ऋग्वेद) Sri Suktam (A Vedic Hymn Addressed to Goddess Lakshmi)

श्री सूक्त ( ऋग्वेद) Sri Suktam (A Vedic Hymn Addressed to Goddess Lakshmi)

Saraswati Mantra for Enlightenment

Saraswati Mantra for Enlightenment

OM AEEM SARASWATI NAMAHA OM AHEEM SARASWATI NAMAHA OM AHEEM SARASWATI NAMAHA OM AHEEM SARASWATI NAMAHA OM AHEEM SARASWATI NAMAHA OM AHEEM SARASWATI NAMAHA OM AHEEM SARASWATI NAMAHA OM AHEEM SARASWATI NAMAHA OM AHEEM SARASWATI NAMAHA OM AHEEM SARASWATI NAMAHA OM AHEEM SARASWATI NAMAHA OM AHEEM SARASWATI NAMAHA OM AHEEM SARASWATI NAMAHA

ॐ Money mantra Laxmi mantra – Wealth, Prosperity, Fertility by Lakshmi Goddess

ॐ Money mantra Laxmi mantra – Wealth, Prosperity, Fertility by Lakshmi Goddess

Om Hreem Sri Lakshmi Bhyo Namaha Om Hreem Sri Lakshmi Bhyo Namaha Om Hreem Sri Lakshmi Bhyo Namaha

Laxmi Gayatri Mantra For Wealth and Prosperity | Lakshmi Gayatri Mantra 108 Times | Chanting mantra

Laxmi Gayatri Mantra For Wealth and Prosperity | Lakshmi Gayatri Mantra 108 Times | Chanting mantra

Om Mahalakshmyai Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dheemahi Tanno Lakshmi Prachodayat Om Mahalakshmyai Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dheemahi Tanno Lakshmi Prachodayat Om Mahalakshmyai Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dheemahi Tanno Lakshmi Prachodayat Om Mahalakshmyai Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dheemahi Tanno Lakshmi Prachodayat Om Mahalakshmyai Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dheemahi Tanno Lakshmi Prachodayat

Apsara Shabar Mantra | Mantra For Beautiful & Seductive Looks | Sacred Mantra Chants

Apsara Shabar Mantra | Mantra For Beautiful & Seductive Looks | Sacred Mantra Chants

Great Money Mantra of Lakshmi – LAXMI GODDESS – $$$

Great Money Mantra of Lakshmi – LAXMI GODDESS – $$$

MahaLakshmi Namostute Namoste stu Mahamaye shri peethe soorpoojite shankh chakra gada haste MahaLakshmi Namostute Namaste Garuda rudhe Kalasura bhayankari Sarva paphare devi MahaLakshmi Namostute Sarvagye sarva varde Sarvadusta bhayankari Sarva dukh hare devi MahaLakshmi Namostute Siddhi Budhhi prade devi Bhakti mukti pradayini Mantramurte sadadevi MahaLakshmi Namostute Aadhyantara hite devi Aadhya shakti maheshwari Yogje yog sambhoote

Laxmi Gayatri Mantra by Brahmins | Om Mahalaxmi Cha Vidmahe | लक्ष्मी गायत्री मंत्र | Laxmi Mantra

Laxmi Gayatri Mantra by Brahmins | Om Mahalaxmi Cha Vidmahe | लक्ष्मी गायत्री मंत्र | Laxmi Mantra

OM Mahalakshmi Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat OM Mahalakshmi Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat OM Mahalakshmi Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat OM Mahalakshmi Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat OM Mahalakshmi Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat

Dhanakarshana Bhairava Mantra – Invoke The Energy to Manifest Wealth

Dhanakarshana Bhairava Mantra – Invoke The Energy to Manifest Wealth

Chant along with me,this is the mantra to invoke the presence Dhanakarshana Bhairava. Om shrim hreem kleem Om namo bhagawate swarnakarshana bhairavaya pranata abheestha paripooranaya ehyehi karunaanidhe mahyam hiranyam daapaya daapaya shreem hreem kleem svaha

MAHALAKSHMI ASHTAKAM – LAXMI MANTRA :- VERY POWERFUL MANTRA | SRI LAKSHMI STOTRAM – SACRED CHANTS…

MAHALAKSHMI ASHTAKAM – LAXMI MANTRA :- VERY POWERFUL MANTRA | SRI LAKSHMI STOTRAM – SACRED CHANTS…

Namastestu Mahamaye Shree Pithe Sura Poojite Shanka Chakra Gadha Haste Maha Lakshmi Namoostute Namastestu Garudarudhe Kolasura Bhayankari Sarva Papa Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute Maha Devyai Cha Vidmahe Vishnu Patni Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat Sarvajne Sarva Varade Sarva Dushta Bhayankari Sarva Duhkha Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute Siddhi Buddhi Prade Devi Bhakti Mukti Pradayini