Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti – Sukhakarta Dukhaharta – Ganpati Song – Ganesh Aarti | गणेश आरती

Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti – Sukhakarta Dukhaharta – Ganpati Song – Ganesh Aarti | गणेश आरती


Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure(2) Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi Sarvangi Sundar Uti Shendurachi Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi.. Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra Chandanaachi Uti Kumkumkeshara Hirejadit Mukut Shobhato Bara Runjhunati Nupure Charani Ghagriya Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Lambodar Pitaambar Phanivarvandana Saral Sond Vakratunda Trinayana Das Ramacha Vat Pahe Sadana Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti Jaidev Jaidev

45 thoughts on “Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti – Sukhakarta Dukhaharta – Ganpati Song – Ganesh Aarti | गणेश आरती

 1. जिस किसी भी भाई या बहन को Internet की अच्छी जानकारी है वो घर बैठे online job करके रूपये कमा सकते है वो भी बिलकुल फ्री
  काम करने के लिये आपके पास android mobile होना है।

  ⏩आपका एक फैसला अपकी लाइफ बदल देगा।
  ⏩जोइनिंग फ्री है।
  ⏩प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी।
  ⏩कम्पनी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं।
  ⏩कम्पनी एडवरटाइजिंग करवाती है।
  ⏩कम्पनी के पास पैन कार्ड है।(आयकर भरती है कम्पनी)
  ⏩कम्पनी का हेड ऑफिस है।
  ⏩24×7 हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध है।
  ⏩आप जो पैसा कमायेगे उसे NEFT के द्वारा अपने बैंक के खाते में ले सकते है।
  ⏩एक बार आजमाकर देखेगे तो झूठ और सच का फर्क खुद देख लेगे आप।
  तो जाने आप सब अपने ही android मोबाइल से कैसे पैसे कमा सकते हो ?
  1. सबसे पहले अपने फ़ोन के play store में जाओ |
  2. वहाँ पर champcash digital India लिखो और उस apps को अपने मोबाइल में instal कर लो !

  3.अब app पर click करो और sing up with champcash पर click करके अपनी डिटेल्स भर दो
  4. अब आपसे saponser id पूछेगा वहाँ पर (4830366) डाल दो और अपनी id बना लो !
  6.आपकी id नम्बर से आप अपने दोस्तों को join कराआगे और उनका chalange कंप्लीट होते ही आपको तुरन्त पैसा आएगा और इतना ही नही आपका दोस्त भी अगर किसी को join करवाता है तो वहा से भी आपको पैसा आएगा total 7 level तक आपको पैसा आएगा
  तो करके देखना चाहिए या नही।

  अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :-.(6395857992)(Whatsapp Or Call)

 2. 🙏जय श्री गणेश🌹जय श्री गणेश🙏
  🙏जय श्री गणेश🌹जय श्री गणेश🙏
  🙏जय श्री गणेश🌹जय श्री गणेश🙏
  🙏जय श्री गणेश🌹जय श्री गणेश🙏
  🙏जय श्री गणेश🌹जय श्री गणेश🙏
  🙏जय श्री गणेश🌹जय श्री गणेश🙏
  🙏जय श्री गणेश🌹जय श्री गणेश🙏
  🙏जय श्री गणेश🌹जय श्री गणेश🙏

 3. Jai GANESH JI..✨🌸🌸✨🌸🌸✨
  🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
  🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
  ✨🌸🌸🌸🌸🌸✨
  ✨✨🌸🌸🌸✨✨
  ✨✨✨🌸✨✨✨
  ..

 4. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 5. गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *