BHAGAVAD-GITA – CHAPTER 01 – SANSKRIT BY ANURADHA PAUDWAL (AUDIO & SUBTITLES)

BHAGAVAD-GITA – CHAPTER 01 – SANSKRIT BY ANURADHA PAUDWAL (AUDIO & SUBTITLES)


dhritarashtra uvaca
dharma-kshetre kuru-kshetre samaveta yuyutsavah
mamakah pandavash caiva kim akurvata sanjaya sanjaya uvaca
drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanas tada
acaryam upasangamya raja vacanam abravit pashyaitam pandu-putranam acarya mahatim camum
vyudham drupada-putrena tava shishyena dhimata atra shura maheshv-asa bhimarjuna-sama yudhi
yuyudhano viratash ca drupadash ca maha-rathah dhrishtaketush cekitanah kashirajash ca viryavan
purujit kuntibhojash ca shaibyash ca nara-pungavah yudhamanyush ca vikranta uttamaujash ca viryavan
saubhadro draupadeyash ca sarva eva maha-rathah asmakam tu vishishta ye tan nibodha dvijottama
nayaka mama sainyasya samjnartham tan bravimi te bhavan bhishmash ca karnash ca kripash ca samitim-jayah
ashvatthama vikarnash ca saumadattis tathaiva ca anye ca bahavah shura mad-arthe tyakta-jivitah
nana-shastra-praharanah sarve yuddha-visharadah aparyaptam tad asmakam balam bhishmabhirakshitam
paryaptam tv idam etesham balam bhimabhirakshitam ayaneshu ca sarveshu yatha-bhagam avasthitah
bhishmam evabhirakshantu bhavantah sarva eva hi tasya sanjanayan harsham kuru-vriddhah pitamahah
simha-nadam vinadyoccaih shankham dadhmau pratapavan tatah shankhash ca bheryash ca panavanaka-gomukhah
sahasaivabhyahanyanta sa shabdas tumulo ‘bhavat tatah shvetair hayair yukte mahati syandane sthitau
madhavah pandavash caiva divyau shankhau pradadhmatuh pancajanyam hrishikesho devadattam dhanan-jayah
paundram dadhmau maha-shankham bhima-karma vrikodarah anantavijayam raja kunti-putro yudhishthirah
nakulah sahadevash ca sughosha-manipushpakau kashyash ca parameshv-asah shikhandi ca maha-rathah
dhrishtadyumno viratash ca satyakish caparajitah drupado draupadeyash ca sarvashah prithivi-pate
saubhadrash ca maha-bahuh shankhan dadhmuh prithak prithak sa ghosho dhartarashtranam hridayani vyadarayat
nabhash ca prithivim caiva tumulo ‘bhyanunadayan atha vyavasthitan drishtva dhartarashtran kapi-dhvajah
pravritte shastra-sampate dhanur udyamya pandavah
hrishikesham tada vakyam idam aha mahi-pate arjuna uvaca
senayor ubhayor madhye ratham sthapaya me ‘cyuta
yavad etan nirikshe ‘ham yoddhu-kaman avasthitan kair maya saha yoddhavyam asmin rana-samudyame yotsyamanan avekshe ‘ham ya ete ‘tra samagatah
dhartarashtrasya durbuddher yuddhe priya-cikirshavah sanjaya uvaca
evam ukto hrishikesho gudakeshena bharata
senayor ubhayor madhye sthapayitva rathottamam bhishma-drona-pramukhatah sarvesham ca mahi-kshitam
uvaca partha pashyaitan samavetan kurun iti tatrapashyat sthitan parthah pitrin atha pitamahan
acaryan matulan bhratrin putran pautran sakhims tatha
shvashuran suhridash caiva senayor ubhayor api tan samikshya sa kaunteyah sarvan bandhun avasthitan
kripaya parayavishto vishidann idam abravit arjuna uvaca
drishtvemam sva-janam krishna yuyutsum samupasthitam
sidanti mama gatrani mukham ca parishushyati vepathush ca sharire me roma-harshash ca jayate
gandivam sramsate hastat tvak caiva paridahyate na ca shaknomy avasthatum bhramativa ca me manah
nimittani ca pashyami viparitani keshava na ca shreyo ‘nupashyami hatva sva-janam ahave
na kankshe vijayam krishna na ca rajyam sukhani ca kim no rajyena govinda kim bhogair jivitena va
yesham arthe kankshitam no rajyam bhogah sukhani ca ta ime ‘vasthita yuddhe pranams tyaktva dhanani ca
acaryah pitarah putras tathaiva ca pitamahah matulah shvashurah pautrah shyalah sambandhinas tatha
etan na hantum icchami ghnato ‘pi madhusudana api trailokya-rajyasya hetoh kim nu mahi-krite
nihatya dhartarashtran nah ka pritih syaj janardana papam evashrayed asman hatvaitan atatayinah
tasman narha vayam hantum dhartarashtran sa-bandhavan
sva-janam hi katham hatva sukhinah syama madhava yady apy ete na pashyanti lobhopahata-cetasah
kula-kshaya-kritam dosham mitra-drohe ca patakam katham na jneyam asmabhih papad asman nivartitum
kula-kshaya-kritam dosham prapashyadbhir janardana kula-kshaye pranashyanti kula-dharmah sanatanah
dharme nashte kulam kritsnam adharmo ‘bhibhavaty uta adharmabhibhavat krishna pradushyanti kula-striyah
strishu dushtasu varshneya jayate varna-sankarah sankaro narakayaiva kula-ghnanam kulasya ca
patanti pitaro hy esham lupta-pindodaka-kriyah doshair etaih kula-ghnanam varna-sankara-karakaih
utsadyante jati-dharmah kula-dharmash ca shashvatah utsanna-kula-dharmanam manushyanam janardana
narake niyatam vaso bhavatity anushushruma aho bata mahat papam kartum vyavasita vayam
yad rajya-sukha-lobhena hantum sva-janam udyatah yadi mam apratikaram ashastram shastra-panayah
dhartarashtra rane hanyus tan me kshemataram bhavet sanjaya uvaca
evam uktvarjunah sankhye rathopastha upavishat
visrijya sa-sharam capam shoka-samvigna-manasah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *